Dret mercantil

El Dret mercantil (o Dret comercial) és el conjunt de normes relatives als comerciants a l'exercici de la seva professió, als actes de comerç legalment qualificats com tals i a les relacions jurídiques derivades de la realització d'aquests. Aquest dret té com a fonaments el comerç lliure.

Una relació es considera comercial si es basa en un acte de comerç. El dret mercantil vigent incumbeix a aquests actes, dels quals ho són intrínsecament, encara que en molts casos el subjecte que els realitza no tingui la qualitat de comerciant (sistema Objectiu).

És una branca més del Dret privat (sent l'altra el Dret civil), que incumbeix als empresaris individuals i socials, a les empreses, tant en el seu estatus jurídic pel que fa a l'exercici de l'activitat econòmica, com pel que fa a les relacions contractuals que mantenen els empresaris entre ells i amb tercers.